Fandom

Fantendo - Nintendo Fanon Wiki

Super Smash Bros. Versus/Shulk

< Super Smash Bros. Versus

33,091pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Shulk
Shulkdoggy
The Monado Wielder
Universe Xenoblade
Appears in Super Smash Bros. Versus
Debut Xenoblade Chronicles (2010)
Availability Starter
Tier N/A

Shulk (シュルク Shuruku) was confirmed to be a playable character in Super Smash Bros. Versus.

Moveset

Ground Attacks

Smash Attacks

Aerial Attacks

Grabs & Throws

Special Moves

Special Move Basic Custom 1 Custom 2
Neutral Special Monado Arts Decisive Monado Arts Hyper Monado Arts
Side Special Back Slash Jumping Back Slash Enduring Back Slash
Up Special Air Slash Forward Air Slash Strong Air Slash
Down Special Vision Dash Vision Powerful Vision
Final Smash Chain Attack - -

Taunts

On-Screen Appearance

Victory Fanfare

Palette Swaps

Super Smash Bros. Versus Characters
Default Characters
MarioVSboxPeachVSboxToadVSboxBowserVSboxYoshiVSboxRosalina LumaVSboxDonkeyKongVSboxDiddyKongVSboxLittleMacVSboxLinkVSboxZeldaVSboxSheikVSboxImpaVSboxYoungLinkVSboxSamusAranVSboxZeroSuitSamusVSboxIceClimbersVSboxTakamaruVSboxPitVSboxPalutenaVSboxMarthVSboxIkeVSboxRobinVSboxKirbyVSboxKingDededeVSboxMetaKnightVSboxBandanaDeeVSboxLucasVSboxPorkyMinchVSboxPikachuVSboxCharizardVSboxSceptileVSboxLucarioVSboxGreninjaVSboxVillagerVSboxIsaacVSboxPikmin OlimarVSboxStarfyVSboxChibi-Robo TellyVSboxWiiFitTrainerVSboxShulkVSboxInklingVSbox
Unlockable Characters
LuigiVSboxDr.MarioVSboxBowserJr.VSboxWarioVSboxKingK.RoolVSboxMr.Game&amp;WatchVSboxGanondorfVSboxToonLinkVSboxRidleyVSboxMedusaVSboxDarkPitVSboxLucinaVSboxGalactaKnightVSboxNessVSboxDuckHuntVSboxFalcoLombardiVSboxWolfO&#039;DonnellVSboxJigglypuffVSboxMewtwoVSboxRotomVSboxDiancieVSboxTetrisVSboxR.O.B.VSboxCaptainFalconVSboxSamiVSboxCaptainRainbowVSboxPac-ManVSboxMegaManVSboxBlackMageVSboxSonictheHedgehogVSboxShovelKnightVSbox

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.