Fandom

Fantendo - Nintendo Fanon Wiki

Super Smash Bros. Versus/Micaiah

< Super Smash Bros. Versus

32,874pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0
Micaiah
Micaiah (FE10 Artwork)
Silver-Haired Maiden
Universe Fire Emblem
Appears in Super Smash Bros. Versus
Debut Fire Emblem: Radiant Dawn (February 2007)
Availability Starter
Tier N/A

Micaiah (ミカヤ Mikaya) was confirmed to be a playable character in Super Smash Bros. Versus.

Moveset

Ground Attacks

Smash Attacks

Aerial Attacks

Grabs & Throws

Special Moves

Special Move Basic Custom 1 Custom 2
Neutral Special Ellight Fast llight Heavy Ellight
Side Special Divine Staggering Divine Guiding Divine
Up Special Rexaura Rexaura Launch Rexaura Finish
Down Special Thani Engulfing Thani Distant Thani
Final Smash Aura - -

Taunts

On-Screen Appearance

Victory Fanfare

Palette Swaps

Super Smash Bros. Versus Characters
Default Characters
MarioVSboxPeachVSboxToadVSboxBowserVSboxYoshiVSboxRosalina LumaVSboxDonkeyKongVSboxDiddyKongVSboxLittleMacVSboxLinkVSboxZeldaVSboxSheikVSboxImpaVSboxYoungLinkVSboxSamusAranVSboxZeroSuitSamusVSboxIceClimbersVSboxTakamaruVSboxPitVSboxPalutenaVSboxMarthVSboxIkeVSboxRobinVSboxKirbyVSboxKingDededeVSboxMetaKnightVSboxBandanaDeeVSboxLucasVSboxPorkyMinchVSboxPikachuVSboxCharizardVSboxSceptileVSboxLucarioVSboxGreninjaVSboxVillagerVSboxIsaacVSboxPikmin OlimarVSboxStarfyVSboxChibi-Robo TellyVSboxWiiFitTrainerVSboxShulkVSboxInklingVSbox
Unlockable Characters
LuigiVSboxDr.MarioVSboxBowserJr.VSboxWarioVSboxKingK.RoolVSboxMr.Game&amp;WatchVSboxGanondorfVSboxToonLinkVSboxRidleyVSboxMedusaVSboxDarkPitVSboxLucinaVSboxGalactaKnightVSboxNessVSboxDuckHuntVSboxFalcoLombardiVSboxWolfO&#039;DonnellVSboxJigglypuffVSboxMewtwoVSboxRotomVSboxDiancieVSboxTetrisVSboxR.O.B.VSboxCaptainFalconVSboxSamiVSboxCaptainRainbowVSboxPac-ManVSboxMegaManVSboxBlackMageVSboxSonictheHedgehogVSboxShovelKnightVSbox

Also on Fandom

Random Wiki