Fandom

Fantendo - Nintendo Fanon Wiki

Super Smash Bros. Versus/Mewtwo

< Super Smash Bros. Versus

32,894pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0
Mewtwo
MewtwoSSBH
The Ultimate Lifeform
Universe Pokémon
Appears in Super Smash Bros. Versus
Debut Pokémon Red and Green Versions (1996)
Availability Unlockable
Tier N/A

Mewtwo (ミュウツー, Myūtsū) was confirmed to be a playable character in Super Smash Bros. Versus.

Moveset

Ground Attacks

Smash Attacks

Aerial Attacks

Grabs & Throws

Special Moves

Special Move Basic Custom 1 Custom 2
Neutral Special Shadow Ball Somersaulting Shadow Ball Vanishing Shadow Ball
Side Special Confusion Psycho Cut Stunning Confusion
Up Special Teleport Shocking Teleport Double Teleport
Down Special Disable Swift Barrier
Final Smash Mega Mewtwo Y - -

Taunts

On-Screen Appearance

Victory Fanfare

Palette Swaps

Super Smash Bros. Versus Characters
Default Characters
MarioVSboxPeachVSboxToadVSboxBowserVSboxYoshiVSboxRosalina LumaVSboxDonkeyKongVSboxDiddyKongVSboxLittleMacVSboxLinkVSboxZeldaVSboxSheikVSboxImpaVSboxYoungLinkVSboxSamusAranVSboxZeroSuitSamusVSboxIceClimbersVSboxTakamaruVSboxPitVSboxPalutenaVSboxMarthVSboxIkeVSboxRobinVSboxKirbyVSboxKingDededeVSboxMetaKnightVSboxBandanaDeeVSboxLucasVSboxPorkyMinchVSboxPikachuVSboxCharizardVSboxSceptileVSboxLucarioVSboxGreninjaVSboxVillagerVSboxIsaacVSboxPikmin OlimarVSboxStarfyVSboxChibi-Robo TellyVSboxWiiFitTrainerVSboxShulkVSboxInklingVSbox
Unlockable Characters
LuigiVSboxDr.MarioVSboxBowserJr.VSboxWarioVSboxKingK.RoolVSboxMr.Game&amp;WatchVSboxGanondorfVSboxToonLinkVSboxRidleyVSboxMedusaVSboxDarkPitVSboxLucinaVSboxGalactaKnightVSboxNessVSboxDuckHuntVSboxFalcoLombardiVSboxWolfO&#039;DonnellVSboxJigglypuffVSboxMewtwoVSboxRotomVSboxDiancieVSboxTetrisVSboxR.O.B.VSboxCaptainFalconVSboxSamiVSboxCaptainRainbowVSboxPac-ManVSboxMegaManVSboxBlackMageVSboxSonictheHedgehogVSboxShovelKnightVSbox

Also on Fandom

Random Wiki