Fandom

Fantendo - Nintendo Fanon Wiki

Super Smash Bros. Versus/Link

< Super Smash Bros. Versus

32,895pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0
Link
579px-HW Link Sword
The Hero
Universe The Legend of Zelda
Appears in Super Smash Bros. Versus
Debut The Legend of Zelda (1986)
Availability Starter
Tier N/A

Link (リンク, Rinku) was confirmed to be a playable character in Super Smash Bros. Versus.

Moveset

Ground Attacks

Smash Attacks

Aerial Attacks

Grabs & Throws

Special Moves

Special Move Basic Custom 1 Custom 2
Neutral Special Hero's Bow Power Bow Quickfire Bow
Side Special Gale Boomerang Boomerang Ripping Boomerang
Up Special Spin Attack Shocking Spin Whirling Leap
Down Special Bomb Giant Bomb Meteor Bomb
Final Smash Triforce Slash - -

Taunts

On-Screen Appearance

Victory Fanfare

Palette Swaps

Super Smash Bros. Versus Characters
Default Characters
MarioVSboxPeachVSboxToadVSboxBowserVSboxYoshiVSboxRosalina LumaVSboxDonkeyKongVSboxDiddyKongVSboxLittleMacVSboxLinkVSboxZeldaVSboxSheikVSboxImpaVSboxYoungLinkVSboxSamusAranVSboxZeroSuitSamusVSboxIceClimbersVSboxTakamaruVSboxPitVSboxPalutenaVSboxMarthVSboxIkeVSboxRobinVSboxKirbyVSboxKingDededeVSboxMetaKnightVSboxBandanaDeeVSboxLucasVSboxPorkyMinchVSboxPikachuVSboxCharizardVSboxSceptileVSboxLucarioVSboxGreninjaVSboxVillagerVSboxIsaacVSboxPikmin OlimarVSboxStarfyVSboxChibi-Robo TellyVSboxWiiFitTrainerVSboxShulkVSboxInklingVSbox
Unlockable Characters
LuigiVSboxDr.MarioVSboxBowserJr.VSboxWarioVSboxKingK.RoolVSboxMr.Game&amp;WatchVSboxGanondorfVSboxToonLinkVSboxRidleyVSboxMedusaVSboxDarkPitVSboxLucinaVSboxGalactaKnightVSboxNessVSboxDuckHuntVSboxFalcoLombardiVSboxWolfO&#039;DonnellVSboxJigglypuffVSboxMewtwoVSboxRotomVSboxDiancieVSboxTetrisVSboxR.O.B.VSboxCaptainFalconVSboxSamiVSboxCaptainRainbowVSboxPac-ManVSboxMegaManVSboxBlackMageVSboxSonictheHedgehogVSboxShovelKnightVSbox

Also on Fandom

Random Wiki