Fandom

Fantendo - Nintendo Fanon Wiki

Dynasty Warriors X/Yuan Shu's Forces Story Mode

< Dynasty Warriors X

32,879pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0

Story Mode

Scenario Year Camp Characters
Chapter 1: Ten Eunuchs' Rebellion 189 Yes Yuan Shu, Sun Jian
Chapter 2: Battle of Sishui Gate 190 Yes Yuan Shu, Sun Jian
Chapter 3: Battle of Hulao Gate 190 No Yuan Shu
Chapter 4: Battle of Jiangdong 196 Yes Yuan Shu, Taishi Ci, Ji Ling
Chapter 5: Battle of Shouchun 199 Yes Yuan Shu, Ji Ling

Also on Fandom

Random Wiki