Fandom

Fantendo - Nintendo Fanon Wiki

Dynasty Warriors X/Yuan Shao's Forces Story Mode

< Dynasty Warriors X

32,821pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0

Yuan Shao Story Mode

Scenario Camp Characters
Chapter 1: Ten Eunuchs' Rebellion No Yuan Shao
Chapter 2: Battle of Sishui Gate Yes Yuan Shao, Yan Liang, Zhang He
Chapter 3: Battle of Hulao Gate Yes Yuan Shao, Yan Liang, Wen Chou
Hypothetical Conditions
Changes & Effects
  • Defeat Lu Bu
  • Enables Lu Bu to appear as reinforcements in Chapter ?W
Chapter 4: Battle of Jieqiao No Yuan Shao, Zhang He, Zhenji
Chapter 5: Battle of Changshan Yes Yuan Shao, Zhenji, Wen Chou
Note: Talk to Diaochan to begin Historical Route or speak with Lu Bu to open Hypothetical Route.
Historical Route
Chapter 6H: Battle of Yijing Yes Yan Liang, Wen Chou, Zhang He
Chapter 7H: Battle of Dushi Ford No Yan Liang, Wen Chou, Zhenji
Chapter 8H: Battle of Guandu Yes Yuan Shao, Zhenji
Chapter 9H: Battle of Cangting No Yuan Shao
Hypothetical Route
Chapter 6W: TBA TBA TBA
Chapter 7W: TBA TBA TBA
Chapter 8W: TBA TBA TBA
Chapter 9W: TBA TBA TBA


Also on Fandom

Random Wiki