Fandom

Fantendo - Nintendo Fanon Wiki

Dynasty Warriors 9/Wu Story Mode

< Dynasty Warriors 9

32,897pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0

Story Mode

Scenario Year Camp Characters
Chapter 1: Yellow Turban Rebellion 184 No Sun Jian, Han Dang, Cheng Pu
Chapter 2: Ou Xing's Rebellion 187 Yes Sun Ce, Sun Quan, Sun Shangxiang
Chapter 3: Battle of Sishui Gate 190 Yes Sun Jian, Wu Guotai, Sun Ce
Chapter 4: Battle of Hulao Gate 191 No Sun Jian, Huang Gai, Wu Guotai
Chapter 5: Battle of Xiangyang 191 Yes Sun Quan, Sun Shangxiang, Wu Guotai, Cheng Pu
Chapter 6: Conquest of Wujun 196 Yes Sun Ce, Zhou Yu, Huang Gai, Jiang Qin
Chapter 7: Trials of Sun Ce 200 No Sun Ce, Sun Quan, Zhou Tai, Zhou Yu
Chapter 8: Battle of Xiakou 203 Yes Sun Quan, Ling Tong, Daqiao, Xiaoqiao
Chapter 9: Battle of Chibi 208 No Lu Su, Huang Gai, Taishi Ci, Zhou Yu
Chapter 10: Battle of Nanjun 209 Yes Gan Ning, Lu Su, Zhou Yu, Lu Meng
Chapter 11: Battle of Jing Province 214 Yes Lu Su, Lu Meng, Han Dang
Chapter 12: Battle of Hefei 215 Yes Sun Quan, Gan Ning, Ling Tong, Taishi Ci
Chapter 13: Battle of Ruxukou 217 No Lu Meng, Gan Ning, Ling Tong
Chapter 14: Battle of Fan Castle 219 No Lu Meng, Lu Xun, Lianshi, Jiang Qin
Chapter 15: Battle of Yiling 222 Yes Lu Xun, Ling Tong, Zhu Ran
Chapter 16: Battle of Dongkou 222 No Sun Quan, Ding Feng, Lianshi
Chapter 17: Battle of Guangling 224 Yes Ding Feng, Ling Tong, Zhou Tai
Chapter 18: Battle of Shiting 228 Yes Lu Xun, Zhou Tai, Ding Feng, Ling Tong
Chapter 19: Battle of Hefei Castle 234 Yes Sun Quan, Lu Xun, Zhou Tai, Lianshi
Chapter 20: Battle of Dongxing 252 Yes Ding Feng, Lu Kang, Zhuge Ke

Also on Fandom

Random Wiki