Fandom

Fantendo - Nintendo Fanon Wiki

Dynasty Warriors 9/Jin Story Mode

< Dynasty Warriors 9

32,832pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0

Story Mode

Scenario Year Camp Characters
Chapter 1: Pursuit at Wuzhang Plains 234 No Sima Yi, Sima Shi, Sima Zhao, Zhang Chunhua
Chapter 2: Gongsun Yuan's Rebellion 238 Yes Sima Yi, Sima Shi, Sima Zhao, Xiahou Ba
Chapter 3: Battle of Mt. Xingshi 244 Yes Sima Shi, Sima Zhao, Zhang Chunhua, Jia Chong
Chapter 4: Coup d'état 249 No Sima Yi, Sima Shi, Sima Zhao, Zhang Chunhua
Chapter 5: Wang Ling's Rebellion 251 Yes Sima Yi, Sima Shi, Sima Zhao, Zhang Chunhua
Chapter 6: Battle of Dongxing 252 Yes Sima Zhao, Zhuge Dan, Wang Yuanji
Chapter 7: Battle of New Hefei Castle 253 Yes Sima Shi, Zhuge Dan, Guo Huai
Chapter 8: Battle of Mt. Tielong 253 Yes Sima Zhao, Deng Ai, Zhong Hui, Jia Chong
Chapter 9: Guanqiu Jian and Wen Qin's Rebellion 255 Yes Sima Shi, Deng Ai, Jia Chong
Chapter 10: Zhuge Dan's Rebellion 258 Yes Sima Zhao, Wang Yuanji, Zhong Hui, Jia Chong
Chapter 11: Wei Emperor's Last Stand 260 No Sima Zhao, Sima Yan, Zhong Hui
Chapter 12: Battle of Taoyang 262 Yes Sima Zhao, Zhong Hui, Jia Chong, Pang Hui
Chapter 13: Battle of Jiange 263 Yes Deng Ai, Wang Yuanji, Wen Yang, Pang Hui
Chapter 14: Battle of Chengdu 263 Yes Sima Zhao, Wang Yuanji, Jia Chong, Pang Hui
Chapter 15: Zhong Hui's Rebellion 264 No Deng Ai, Yang Hu, Xin Xianying
Chapter 16: Conquest of Wu 280 Yes Jia Chong, Du Yu, Sima Yan

Also on Fandom

Random Wiki