FANDOM


The ridable Characters in Clyde D.I.Y.

Yoshis

  • Black Yoshi
  • Blue Yoshi
  • Brown Yoshi
  • Cyan Yoshi
  • Gold Yoshi
  • Green Yoshi
  • Orange Yoshi
  • Pink Yoshi
  • Purple Yoshi
  • Red Yoshi
  • Silver Yoshi
  • White Yoshi
  • Yellow Yoshi

More Coming Soon